Tổng quan các chủ đề

 • Chung

 • Модуль 1. Цифровая экономика: объективная реальность

  • Основы цифровой экономики. Цифровая экономика: объективная реальность. URL
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: The activity Тест 1.1 is marked complete
  • Тест 1.2 Trắc nghiệm
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: The activity Тест 1.1 is marked complete
  • Цифровая экономика: объективная реальность URL
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: The activity Тест 1.2 is marked complete
  • Тест 1.3 Trắc nghiệm
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: The activity Тест 1.2 is marked complete
  • Цифровая экономика: объективная реальность URL
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: The activity Тест 1.3 is marked complete
  • Тест 1.4 Trắc nghiệm
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: The activity Тест 1.3 is marked complete
 • Модуль 2. Технологические основы цифровой экономики

  • Элементы искусственного интеллекта URL
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: The activity Тест 1.4 is marked complete
  • Тест 2.1 Trắc nghiệm
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: The activity Тест 1.4 is marked complete
  • Технологические основы цифровой экономики URL
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: The activity Тест 2.1 is marked complete
  • Тест 2.2 Trắc nghiệm
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: The activity Тест 2.1 is marked complete
  • Основы виртуальной реальности URL
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: The activity Тест 2.2 is marked complete
  • Тест 2.3 Trắc nghiệm
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: The activity Тест 2.2 is marked complete
  • Защита информации и сетевые угрозы URL
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: The activity Тест 2.3 is marked complete
  • Тест 2.4 Trắc nghiệm
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: The activity Тест 2.3 is marked complete
 • Итоговое тестирование

  Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: The activity Тест 2.4 is marked complete
 • Сертификат